Zielona energia

Dla Akcjonariuszy

Pakiety

Dla akcjonariuszyUzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.
ul. Sue Ryder 1
05-510 Konstancin-Jeziorna
NIP: 1230004427
REGON 000288320

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000419686

Wysokość kapitału zakładowego 31,353,500.00 zł

Biuro Zarządu
ul. Mostowa 5
05-510 Konstancin-Jeziorna
Sekretariat Biura Zarządu (8:00-16:00):
tel. 22 484 28 01, kom. 667 771 168
sekretariat.ukz@mailuzdrowiska.pl

Statut Uzdrowiska

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

1Drugie wezwanie Akcjonariuszy „Uzdrowiska Konstancin-Zdrój” SA do złożenia akcji w spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy „Uzdrowiska Konstancin-Zdrój” S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 16 listopada 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Mostowa 5, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

2Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy „Uzdrowiska Konstancin-Zdrój” SA do złożenia akcji w spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy „Uzdrowiska Konstancin-Zdrój” S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 16 października 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Mostowa 5, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------