Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej


Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych w ramach skierowania z NFZZasady  przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój SA w ramach świadczenia medycznego „Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych”

Świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, którym stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego.

Skierowanie na rehabilitację

Skierowanie do leczenia w oddziale rehabilitacji mogą wystawić lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych:

 • urazowo – ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych,
 • kardiologicznych,
 • geriatrycznych,

w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych - lekarze specjaliści z  poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

Zasady przyjęcia pacjenta na rehabilitację

1. Dokumenty i informacje niezbędne do przyjęcia pacjenta na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:


 • e-skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacji (kod komórki 4300), nr telefonu pacjenta lub osoby upoważnionej przez pacjenta; e-mail;
 • aktualna dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia będącego podstawą skierowania i schorzeń współistniejących - kserokopia lub czytelny skan np.:

  - karty informacyjnej z pobytów szpitalnych (pobyt do 6 miesięcy wstecz)
  
- opisy zdjęć RTG, TK, rezonansu magnetycznego (wykonane  do 6 miesięcy wstecz)

 • jeżeli pacjent posiada legitymację uprawniającą do świadczeń poza kolejnością - kserokopia lub czytelny skan:

  - legitymacji ZHDK,

  - legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa (weterana poszkodowanego),
  
- legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego,
  
- legitymacji kombatanta i osoby represjonowanej z powodów politycznych,

  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.


2. Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, po zarejestrowaniu odsyłana jest do pacjenta z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.


3. Dokumenty można składać:

 • wysyłając pocztą lub osobiście w Szpitalu Rehabilitacyjnym:

  Szpital Rehabilitacyjny
  ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
 • 
lub przesyłając skany dokumentów drogą mailową: ogolnoustrojowa@uzdrowisko-konstancin.pl
  
(w treści maila należy podać numer swojego telefonu kontaktowego)


4. W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy (art. 20 ust. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).


5. Decyzję o przyjęciu na oddział podejmuje lekarz kwalifikujący. W przypadku braku wskazań do leczenia stacjonarnego następuje odmowa przyjęcia.

6. Zakwalifikowani do oddziału pacjenci na leczenie przyjmowani są według kolejki oczekujących. O terminie leczenia Szpital Rehabilitacyjny powiadamia:

 • pacjenta po zabiegu operacyjnym - drogą telefoniczną, w miarę posiadanych miejsc, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem leczenia,

 • pacjenta z kolejki stabilnej - drogą telefoniczną, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem leczenia.

Zmiana terminu realizacji leczenia stacjonarnego

W przypadku istotnych wypadków losowych dokonuje się przesunięcia terminu przyjęcia (maksymalnie 3 razy) na najbliższy termin umożliwiający realizację świadczenia.

Skreślenie z listy oczekujących

W Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej dokonuje się skreślenia z listy oczekujących w przypadku:


 • powiadomienia przez pacjenta wpisanego na listę oczekujących o rezygnacji,

 • zaprzestania wykonywania świadczenia danego rodzaju przez Świadczeniodawcę,

 • niezgłoszenia się pacjenta do Oddziału w terminie bez podania uzasadnionej przyczyny lub w przypadku braku kontaktu z pacjentem.

Dodatkowe informacje

1. W ramach zawartej umowy z NFZ na świadczenie z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej Szpital Rehabilitacyjny zapewnia zakwaterowanie w pokojach 2- lub 3-osobowych i nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji pokoi.

2. W przypadku zmiany: adresu, numeru telefonu podanego do kontaktu itp. należy niezwłocznie ten fakt zgłosić pod adres mailowy: ogolnoustrojowa@uzdrowisko-konstancin.pl lub telefonicznie.

3. Informacje udzielane są pod nr telefonów stacjonarnych w dni robocze w godz. 8.00  -  16.00:

lub drogą mailową: ogolnoustrojowa@uzdrowisko-konstancin.pl

Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Informujemy, że na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących. To oznacza, że: 

 • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
 • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co należy zabrać ze sobą do Szpitala Rehabilitacyjnego na pobyt stacjonarny?

 • skierowanie na leczenie
 • dowód tożsamości
 • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego
 • wyniki badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych oraz kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek z pobytem w uzdrowisku,
 • leki, które są stale przyjmowane przez kuracjusza,
 • strój sportowy niezbędny podczas zabiegów i ćwiczeń,
 • wygodne obuwie sportowe,
 • strój kąpielowy,
 • ręcznik (istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia na miejscu),
 • pieniądze

Szpital Rehabilitacyjny Uzdrowiska Konstancin-Zdrój

Szpital Rehabilitacyjny Uzdrowiska Konstancin to nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny, spełniający wszystkie niezbędne wymagania do świadczenia usług rehabilitacyjnych, zarówno dla pacjentów w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz w ramach przyjęć pacjentów komercyjnych.

Obiekt posiada:

 • w pełni wyposażoną w nowoczesny sprzęt bazę zabiegową,
 • w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt gabinety lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne,
 • klimatyzowane pokoje, każdy z pełnym węzłem sanitarnym, przystosowane do osób z niepełnosprawnością, wyposażone dodatkowo w 32 calowe telewizory i nowe meble,
 • stołówkę,
 • kaplicę,
 • sklep z podstawowymi artykułami spożywczymi i przemysłowymi.