Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w trybie stacjonarnym


Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży udziela świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodziców, opiekunów dziecka.

Pacjentami oddziału są dzieci i młodzież. Osoby pełnoletnie mogą być leczone na oddziale jeśli są uczniami szkoły dziennej i posiadają ważną legitymację szkolną.

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, jako jedna z trzech placówek w województwie mazowieckim, przyjmuje młodych Pacjentów w trybie ostrodyżurowym. Pacjenci wymagający wnikliwej obserwacji przebywają w salach monitorowanych lub izolatce. W trakcie pobytu w Oddziale Pacjenci mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską, zgodnie z indywidualnym planem leczenia.

Hospitalizacja dotyczy leczenia m.in. takich zaburzeń, jak:

- schizofrenia i inne zaburzenia typu schizofrenii,
- zaburzenia afektywne: dwubiegunowe, depresyjne,
- zaburzenia lękowe: fobie, nerwica natręctw, reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne,
- zaburzenia odżywiania,
- zaburzenia osobowości,
- upośledzenie umysłowe: lekkie, umiarkowane,
- zaburzenia neuro (m.in. zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia rozwoju intelektualnego).

Czas pobytu w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży uzależniony jest od potrzeb indywidualnych pacjenta i wynosi od 10 do 84 dni.

Szczegółowe informacje na temat przyjęcia do Oddziału można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16 pod numerem 22 484-27-94, 667-651-528 lub za pośrednictwem ww. adresów mailowych.

Diagnostyka i leczenie

Młodzi Pacjenci są objęci profesjonalną opieką lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów oraz pielęgniarek. W trakcie pobytu Pacjentów na Oddziale przeprowadzana jest diagnoza oraz tworzony jest indywidualny program terapeutyczny.

Leczenie poprzedza kompleksowa diagnostyka, która obejmuje m.in.:

- badanie psychiatryczne,
- diagnozę psychologiczną (ocena funkcjonowania intelektualnego, diagnoza neuropsychologiczna, badanie cech osobowości),
- podstawowe badania laboratoryjne oraz EKG, EEG,
- ogólna diagnostyka pediatryczna oraz neurologiczna.

Leczenie obejmuje zindywidualizowany program terapeutyczny, w skład którego wchodzi:

- opieka lekarza psychiatry dzieci i młodzieży,
- opieka pielęgniarska,
- terapia indywidualna, rodziny oraz grupowa, dostosowana do potrzeb pacjenta,
- opieka terapeutyczna,
- oddziaływania wychowawcze,
- pomoc dietetyka i fizjoterapeuty,
- leczenie farmakologiczne.

W ramach opieki terapeutycznej będą prowadzone warsztaty terapeutyczne, m.in. Trening Poznania Społecznego, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Mentalny oraz zajęcia terapeutyczne (arteterapia, bank-terapia, grupa gender psychoedukacja, psychorysunek, socjoterapia, terapia zajęciowa), uzupełniane o treningi relaksacyjne, terapię ruchową, pogadanki / konsultacje dotyczące zasad zdrowego odżywiania się oraz edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Obecnie w ramach hospitalizacji wprowadzane są dwa programy terapeutyczne w szczególności dedykowane nastolatkom z zaburzeniami odżywiania (osoby z niedowagą, jak i nadwagą) oraz zaburzeniami nastroju z towarzyszącymi samookaleczeniami.

Zapewniamy bardzo komfortowe warunki pobytu leczniczego w doskonale przystosowanych do tego pomieszczeniach. Pacjenci, pod opieką osób upoważnionych, mają także dostęp do terenu, przeznaczonego na cele terapeutyczno-rekreacyjne.

Pacjenci Oddziału mają również zapewnioną opiekę pedagogiczną i naukę w szkole przyszpitalnej w zakresie obowiązującego programu szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych.


Oddział Psychiatryczny
dla dzieci i młodzieży
(pobyty stacjonarne)
tel.: +48 22 484 27 94 lub +48 667 651 528
(pn. – pt. w godz. od 8:00 – 16:00)
psychiatria@uzdrowisko-konstancin.pl izbaprzyjec@uzdrowisko-konstancin.pl
Wytyczne dotyczące kontaktów z rodzicami / opiekunamiBEZPŁATNY PROGRAM
dla dzieci i młodzieży

depresja u nastolatkow


Patronujemy akcji
#terapiatoNIEwstyd

Wytyczne Dyrekcji Szpitala dotyczące kontaktów z rodzicami / opiekunami


Szanowni Państwo,w trosce o przejrzystość i ułatwienie komunikacji pomiędzy Państwem a personelem Oddziału, przekazujemy informacje, 
z którymi prosimy się zapoznać:

 1. Godziny na kontakt lekarzy prowadzących/psychoterapeutów z rodzicami/opiekunami to dni powszednie w godz. 13:00-14:00. Prosimy pamiętać, iż na Oddziale przebywa wielu pacjentów, których rodzice/opiekunowie potrzebują kontaktu z lekarzem.
 2. Dochowamy wszelkich starań, aby pierwszy kontakt z rodzicami/opiekunami odbył się w następnym dniu powszednim po przyjęciu pacjenta na Oddział, jednakże czasami może być to trudne z uwagi na liczbę pacjentów przyjmowanych podczas ostrych dyżurów.
 3. Kolejne kontakty z rodzicami / opiekunami będą odbywać się minimum raz w tygodniu (lub częściej, jeśli wystąpi taka potrzeba), w dniu ustalonym z lekarzem prowadzącym.

 4. Kontakty psychoterapeuty prowadzącego z rodzicami/ opiekunami będą odbywać się minimum raz w tygodniu (lub częściej, jeśli wystąpi taka potrzeba), w dniu ustalonym z psychoterapeutą prowadzącym.

 5. Poza przedstawionymi powyżej zasadami kontaktu, personel Oddziału będzie się z Państwem kontaktował w każdej - wymagającej tego z medycznego punktu widzenia - sytuacji związanej z pacjentem Oddziału.
 6. Odwiedziny rodziców/opiekunów odbywają się w dniach, w których nie mamy ostrego dyżuru, tj. w dni powszednie od 16.00 do 17.30, w weekendy 10.00 – 13.00 oraz 15.00. – 17.30 oraz w zależności od sytuacji panującej na Oddziale i wymagają wcześniejszego umówienia, najlepiej za pośrednictwem sekretariatu Oddziału. Odwiedziny trwają do 30 min. i jednoczasowo przyjmujemy odwiedziny u maksymalnie 4 pacjentów.
 7. Chcielibyśmy też zwrócić Państwa uwagę na to, że czas odwiedzin jest trudny dla Oddziału z uwagi na emocje, ale też niebezpieczne sytuacje (np. związane w wnoszeniem na teren Oddziału niebezpiecznych przedmiotów, umożliwianiem pacjentom palenia papierosów czy brakiem kontroli podczas spacerów umożliwiających ucieczkę), których wystąpieniu musimy przeciwdziałać. Bardzo prosimy Państwa zatem o dobrą współpracę i stosowanie się do wskazówek i zaleceń personelu Oddziału.
 8. Upraszamy także, aby osoby z objawami infekcji nie odwiedzały pacjentów.

Numery telefonów

 1. 22 484 27 94
 2. Lekarze: 22 484 27 91, 22 484 27 92, 22 484 27 85
 3. Psycholodzy: 22 484 28 18, 22 484 28 23