Zielona energia

Rodzaje działalności leczniczej

Pakiety

Rodzaje działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych


Uzdrowisko prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:


  • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
  • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne,
  • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Zakres świadczeń udzielanych przez Uzdrowisko obejmuje:


  • rehabilitację leczniczą,
  • lecznictwo uzdrowiskowe,
  • opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień,
  • świadczenia specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
  • profilaktykę i promocję zdrowia,
  • kształcenie i szkolenie personelu medycznego.

Świadczenia zdrowotne wykonywane są przez lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów oraz przez inny personel medyczny i pomocniczy, posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------