REGULAMIN KORZYSTANIA Z „UZDROWISKOWEJ KARTY BPS”§ 1 Definicje.

Terminy użyte w niniejszym regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:
 1. Organizator – Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (05-520) przy ul. Wilanowskiej 1, NIP: 1230004427, REGON 000288320, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000419686, z kapitałem zakładowym w wysokości 18.280.000 zł opłaconym w całości, strona internetowa www.uzdrowisko-konstancin.pl
 2. Karta Rabatowa – plastikowa „uzdrowiskowa karta BPS”, wydawana przez Organizatora, której numer jest przyporządkowany Posiadaczowi i jest ewidencjonowany przez Uzdrowiska. Karta Rabatowa jest imienna i uprawnia Posiadacza wraz z Członkiem Rodziny do otrzymania rabatu oraz skorzystania z ofert specjalnych przy zakupie usług i produktów oferowanych przez Uzdrowiska ustalanych w formie ogłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z karty rabatowej, w tym prawa i obowiązki Organizatora i Posiadacza Karty Rabatowej.
 4. Posiadacz – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zatrudniona w ramach Grupy Banków Polskiej Spółdzielczości S.A.
 5. Członek Rodziny – współmałżonek, partner oraz dzieci w wieku do 18 roku życia.
 6. Uzdrowiska:
  1. Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (05-520), ul. Wilanowska 1, NIP: 1230004427, KRS 0000419686, adres e-mail: sekretariat@uzdrowisko-konstancin.pl
  2. Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A. z siedzibą w Nałęczowie (24-140), ul. Al. Małachowskiego 5, NIP: 7160000053, KRS 0000123365; adres e-mail: info@zlun.pl
  3. Uzdrowisko Iwonicz S.A. z siedzibą w Iwoniczu Zdrój (38-440), ul. Torosiewicza 2, NIP: 6840000809, KRS: 0000108826, e-mail: bok@uisa.pl
  4. Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim (72-400), ul. Szpitalna 14, NIP: 8610003610, KRS: 0000418151, e-mail: rezerwacja@u-kp.pl
 7. Administrator danych osobowych – Uzdrowiska, w których przetwarzane są dane osobowe Posiadaczy Kart Rabatowych.
 8. Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 poz. 922).

§ 2 Posiadanie i warunki korzystania z Karty Rabatowej.

 1. Warunkiem aktywacji Karty Rabatowej oraz możliwości skorzystania z rabatów oraz ofert specjalnych jest wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącego załącznik do Regulaminu i jego odesłanie na adres Organizatora lub pozostawienie w Uzdrowisku przed pierwszym użyciem Karty Rabatowej.
 2. Warunkiem uzyskania rabatu oraz skorzystania z ofert specjalnych jest okazanie Karty Rabatowej przed dokonaniem płatności.
 3. Kartą Rabatową może się posługiwać wyłącznie jej Posiadacz, którego dane osobowe widnieją na Karcie Rabatowej.
 4. Karta Rabatowa nie może być udostępniania innym osobom. Pracownicy Uzdrowisk uprawnieni są do weryfikacji tożsamości osoby okazującej Kartę Rabatową. W przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się Kartą Rabatową przez osobę nieuprawnioną lub odmowy weryfikacji danych osobowych Posiadacza, pracownik Uzdrowiska ma prawo do odmowy udzielenia rabatu lub skorzystania z oferty specjalnej.
 5. Wysokość rabatów oraz warunki ofert specjalnych, w tym okres ich obowiązywania, są ustalane okresowo w formie ogłoszenia. Ogłoszenia są zamieszczane na stronach internetowych Uzdrowisk tj.: www.uzdrowisko-konstancin.pl; www.zlun.pl; www.uisa.pl; www.u-kp.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości rabatów oraz warunków otrzymywania ofert specjalnych, także w formie ogłoszenia zamieszczanego na stronach internetowych Uzdrowisk, o których mowa w ust. 5 powyżej.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty Rabatowej Posiadacz uprawniony jest do uzyskania nowej Karty Rabatowej, wówczas zniszczona lub zagubiona Karta Rabatowa ulega anulowaniu.
 8. Karta Rabatowa jest ważna przez okres pozostawania przez Posiadacza w zatrudnieniu w ramach Grupy BPS S.A. lub do czasu jej unieważnienia przez Organizatora.
 9. Karta Rabatowa może być w każdym czasie przez Organizatora unieważniona w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronach internetowych Uzdrowisk.

§ 3 Polityka prywatności.

 1. Uzdrowiska przetwarzają dane o Posiadaczu Karty Rabatowej tylko i wyłącznie do celów marketingowych oraz do obsługi Kart Rabatowych.
 2. Uzdrowiska są Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy.
 3. Uzdrowiska przetwarzają następujące informacje o Posiadaczu Karty Rabatowej:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres zamieszkania
  3. Numer ewidencyjny Karty Rabatowej
  4. Pełna nazwa firmy wraz z adresem, w której zatrudniony jest Posiadacz Karty Rabatowej
  5. Adres e-mail Posiadacza Karty Rabatowej
 4. Dane, o których mowa w ust. 2 powyżej, otrzymane od Posiadacza Karty Rabatowej są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z Ustawą.
 5. Posiadacz Karty Rabatowej został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów Ustawy uprawnieniach, a w szczególności o:
  1. Prawie wglądu do jego danych osobowych oraz ich aktualizowania i poprawiania
  2. Adresie siedziby i pełnej nazwie Administratora danych osobowych
  3. Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych
  4. Dobrowolności podania danych osobowych.

§ 4 Postanowienia końcowe.

 1. Treść Regulaminu będzie przekazana wszystkim Posiadaczom wraz z odbiorem Karty Rabatowej oraz będzie udostępniona na stornach internetowych Uzdrowisk tj.: www.uzdrowisko-konstancin.pl; www.zlun.pl; www.uisa.pl; www.u-kp.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronach internetowych Uzdrowisk.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.10.2016r.