Zielona energia

Zaproszenie do składania oferty nabycia prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości

Pakiety
lubsenior 80x80 - Zaproszenie do składania oferty nabycia prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości
Grupa Uzdrowisk Polskich na targach LUBSENIOR
30 października 2019
TT Warsaw 80x80 - Zaproszenie do składania oferty nabycia prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój na Targach Turystycznych TT Warsaw
1 grudnia 2019

„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” S.A. zaprasza do złożenia oferty nabycia prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mostowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


„Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” S.A. (dalej: „UKZ” albo „Spółka”) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sue Ryder 1 zaprasza do złożenia oferty nabycia prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mostowej, stanowiących:
  • działki nr 3/5, 32/1, 38/1 z obrębu 03-08 o powierzchni 2600 m2, objętej KW WA5M/00240068/0
  • działki nr 3/6, 32/2 z obrębu 03-08 o powierzchni 2637 m2, objętej KW WA5M/00240069/7

Zainteresowani łącznym nabyciem ww. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości (dalej jako: „nabycie” lub „sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”) proszeni są o:

1. Złożenie pisemnej oferty, spełniającej wymogi określone w punkcie 2 niniejszego zaproszenia, nie później niż do dnia 10 stycznia 2020 r. do godz. 13.00.

2. Pisemna oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
1) Datę sporządzenia oferty, imię i nazwisko i adres albo firmę (nazwę) i siedzibę Oferenta, dane kontaktowe typu: e-mail, numer telefonu.
2) W przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, statut lub umowę Spółki oraz uchwały (zgody) odpowiednich organów Spółki, jeżeli statut, umowa Spółki lub obowiązujące przepisy przewidują konieczność uzyskania zgody tych organów dla dokonania czynności prawnej, polegającej na złożeniu oferty i zawarciu ewentualnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
3) W przypadku podmiotu zagranicznego, nieposiadającego siedziby na terenie Polski, właściwy dokument rejestrowy, wskazujący nazwę podmiotu, formę prawną, siedzibę, skład organu zarządzającego i sposób reprezentacji, ewentualnie pełnomocnictwo dla osób działających w imieniu tego podmiotu, jeżeli osoby te nie są członkami organu zarządzającego.
4) W przypadku osoby fizycznej – odpis albo kopię dowodu osobistego i numer PESEL albo NIP, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku cudzoziemca – odpis albo kopię paszportu.
5) W przypadku złożenia oferty przez jednego z małżonków – zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyrażoną w formie aktu notarialnego, ewentualnie oświadczenie małżonka o pozostawaniu małżonków w odrębności majątkowej wraz z wypisem umowy majątkowej małżeńskiej.
6) Stosowne pełnomocnictwo udzielone dla osoby upoważnionej do złożenia oferty, prowadzenia negocjacji i zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej.
7) Oświadczenie Oferenta, iż zapoznał się z materiałem informacyjnym dotyczącym nieruchomości oraz stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
8) Oświadczenie Oferenta o gotowości do przystąpienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie później niż w dniu
28 lutego 2020 r.
9) Zobowiązanie Oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym opłat notarialnych i sądowych oraz stosownych podatków, a w przypadku cudzoziemca również kosztów pracy tłumacza przysięgłego.
10) W przypadku osób fizycznych oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 3/5, 32/1, 38/1 z obrębu 03-08 o powierzchni 2600 m2, objętej KW WA5M/00240068/0 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”.
11) Oferowaną cenę nabycia, z zaznaczeniem, że jest to cena netto.
12) Termin związania Oferenta złożoną ofertą nie krótszy niż do dnia 28 lutego 2020 r.
13) Dowód wniesienia wadium.

3. Treść oferty oraz załączone dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, wszystkie dokumenty powinny być aktualne, złożone w oryginałach lub poświadczonych za zgodność kopiach oraz powinny mieć stosowne podpisy osób upoważnionych. Składane dokumenty i oświadczenia powinny być właściwe dla formy prawnej podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.

4. UKZ ustala łączna cenę minimalną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 3.000.000 zł netto.


5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000 zł 
na rachunek Spółki nr 54 1930 1419 2300 0348 2997 0002, przy czym:
a) wniesienie wadium powinno nastąpić najpóźniej wraz ze złożeniem oferty,
b) wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została przyjęta, stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 k.c., który zostanie zaliczony zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości,
c) wadium wniesione przez pozostałych Oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie w sytuacji:
- przyjęcia przez Spółkę oferty złożonej przez innego Oferenta,
- unieważnienia postępowania przetargowego,
- zakończenia postępowania przetargowego bez wyboru jakiejkolwiek oferty,
- wycofania przez Uczestnika przetargu oferty przed upływem terminu 
do składania ofert.
d) jeżeli Oferent, pomimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w terminie wskazanym przez Spółkę, wadium/zadatek przepada na rzecz UKZ.

6. UKZ zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z Oferentami, którzy złożyli oferty spełniające wymogi formalne wskazane w niniejszym zaproszeniu przed wyborem najkorzystniejszej oferty w celu doprecyzowania warunków przedmiotowej transakcji.

7. UKZ informuje, że przedmiotowe nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym nie są zabudowane w związku z czym stosownie do dyspozycji art. 109 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2018.2204) Gminie Konstancin-Jeziorna przysługuje prawo ich pierwokupu.

8. Wybór oferenta zatwierdza Zarząd Spółki uwzględniając oferowaną cenę nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

9. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie i/lub drogą elektroniczną o wynikach rozpatrzenia złożonych ofert nie później niż do dnia 20 stycznia 2020 r.

10. Oferta przestaje wiązać z chwilą:
a) złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia o wyborze innego Oferenta,
b) unieważnienia lub zakończenia postępowania przetargowego bez podania wyboru jakiejkolwiek oferty,
c) odmowy udzielenia przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie akcjonariuszy zgód korporacyjnych, o których mowa w pkt 13,

11. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Spółka nie jest związana treścią zaproszenia i może zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty albo odwołać niniejsze zaproszenie w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

12. Spółka zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a po wyborze oferty danego Oferenta ze względu na naruszenie przez Oferenta warunków przetargu, zwłaszcza w wypadku niestawienia się przez Oferenta 
do podpisania aktu notarialnego obejmującego warunkową umowę sprzedaży lub umowę przenoszącą użytkowanie wieczyste nieruchomości, z zachowaniem prawa do zatrzymania wadium/zadatku.

13. Zawarcie umowy przenoszącej użytkowanie wieczyste nieruchomości jest uzależnione od uzyskania przez UKZ stosownych zgód korporacyjnych oraz niewykonania przez Gminę Konstancin-Zdrój przysługującego jej prawa pierwokupu.

14. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) przed zawarciem umowy przenoszącej użytkowanie wieczyste nieruchomości są zobowiązani uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 3/5, 32/1, 38/1 z obrębu 03-08 o powierzchni 2600 m2, objętej KW WA5M/00240068/0, o ile taka zgoda jest niezbędna do zawarcia ww. umowy.

15. Wszystkie koszty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym opłaty notarialne i sądowe, stosowne podatki ponosi nabywca.

16. Opłaty za użytkowanie wieczyste opłacone z góry przez Spółkę do końca roku kalendarzowego, zostaną zwrócone Spółce przez nabywcę w dniu zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, proporcjonalnie do pozostałych miesięcy w roku kalendarzowym.

17. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wpłaty pozostałej części ceny do depozytu notarialnego albo na rachunek powierniczy notariusza na co najmniej 5 dni przed przystąpieniem do zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem, że zostanie ona uwolniona z depozytu lub przekazana na rzecz UKZ w dniu zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego.

18. UKZ zastrzega sobie możliwość wyznaczenia:
a) terminu i miejsca sporządzenia aktu notarialnego obejmującego umowy dotyczące sprzedaży nieruchomości,
b) obowiązku zapłaty do 10 % oferowanej ceny nabycia nieruchomości (zadatek) nie później niż do dnia poprzedzającego zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Niewpłacenie zadatku spowoduje odstąpienie przez Spółkę od zawarcia umowy i przepadek wpłaconego do tego momentu wadium. Za termin zapłaty zadatku uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Spółki lub rachunek depozytowy notariusza wskazanego przez Spółkę. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 18 a, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium i wpłacony zadatek nie podlegają zwrotowi.

19. UKZ zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu i miejsca sporządzenia aktu notarialnego obejmującego umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego nie później niż do dnia 28 lutego 2020 r.

20. Upoważnionym do interpretacji i rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących treści niniejszego zaproszenia jest Zarząd Spółki. Zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się do UKZ o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia.

21. Wymagane dokumenty (wymienione w pkt 2) w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem „Oferta na zakup nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mostowej” należy przesłać na adres Spółki: Biuro Zarządu, Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna lub złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki pod adresem ul. Mostowa 5, 05-510 Konstancin-Jeziorna w terminie określonym w pkt 1. Dokumenty przesyłane pocztą powinny wpłynąć na wskazany wyżej adres najpóźniej w terminie określonym w pkt 1.

22. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami będą przesyłki realizowane przez Pocztę Polską S.A. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przez Pocztę Kurierską 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo doręczenia osobiste, a w przypadku doręczeń innych dokumentów lub oświadczeń niż oferta na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – drogą elektroniczną na podany w ofercie oraz 
w niniejszym zaproszeniu adres e-mail.

23. Wydawanie materiałów informacyjnych na temat nieruchomości będzie odbywać się w siedzibie Spółki lub będą przekazywane mailowo, do dnia 8 stycznia 2020 roku w godz. 9.00-13.00. Osoba do kontaktu: Janusz Śmielak tel. 609 990 742, e-mail: j.smielak@mailuzdrowiska.pl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------