Regulamin zakupu oraz korzystania
z Voucherów EVA Park Life & Spa


I. Definicje

 1. Voucher – karta upominkowa:
  a) kwotowa,
  b) lub do wykorzystania na konkretne pakiety lubjednostkowe usługi świadczone w Eva Park Life & SPA.
 2. Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. – wystawca Voucherów.
 3. Eva Park Life & Spa –realizator Voucherów, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Sienkiewicza 2.
 4. Nabywca/ Użytkownik – każdaosoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

II. Warunki ogólne

 1. Zakupu Voucherów można dokonać w recepcji Eva Park Life & Spa.
 2. Voucher może być realizowany wyłącznie w Eva Park Life & Spa.
 3. Każdy Voucher jest ewidencjonowany, przez nadanie nr Vouchera oraz pieczątkę Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A.
 4. Eva Park Life & Spa nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jegoprzekazaniu Nabywcy.
 5. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Eva Park Life & Spa z tytułuutraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 6. Eva Park Life & Spa nie wystawia duplikatów Voucherów.
 7. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 8. Voucher jest ważny przez okres trzech miesięcy od daty wydania.
 9. Data ważności Voucherów nie może zostać przedłużona.

III. Zasady korzystania z Vouchera

 1. Voucher może zostać wykorzystany na dowolne usługi świadczone w Eva Park Life & SPA m.in.:noclegi, posiłki i napoje serwowane w restauracji, usługi wellness i spa, zakup kosmetyków.
 2. Przed wykonaniem usługi/zrealizowaniem zakupu, Użytkownik przedstawia oryginał Vouchera uprawniającego go do korzystania z określonych usług/ zakupu. Nieokazanie Vouchera skutkuje odmową wykonania usługi/ zakupu.
 3. Voucher nie podlega zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.
 4. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
 5. W przypadku otrzymania kilku Voucherów nie można łączyć ich razem. Voucher nie dotyczy zabiegów objętych promocją. Promocje nie łączą się.
 6. Voucher może zostać wykorzystany tylko przez jedną osobę.
 7. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość usługi lub zakupu jest niższa niż wartość Vouchera.
 8. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową gdy wartość świadczonej usługi lub zakupu jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.
 9. W przypadku wyboru usługi/ noclegu Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu usługi/ noclegu.
 10. Odwołanie umówionej usługi/ noclegu musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed terminem.
 11. W przypadku nieodwołania usługi/ noclegu w wyznaczonym terminie, Voucher przepada.
 12. Eva Park Life & Spa ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
  a) upłynął termin ważności Vouchera,
  b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

IV. Rozliczenia i reklamacje Voucherów

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Nabywcy.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będąrozpatrywane przez Eva Park Life & Spa po złożeniu pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest paragon fiskalny wydany przy zakupie Vouchera.

V. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej oraz w recepcji Eva Park Life & Spa.
 3. Eva Park Life & Spa zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia. Zmieniony Regulamin będzie do wglądu w recepcji Eva Park Life & Spa oraz na stronie internetowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Eva Park Life & SPA

ul. Sienkiewicza 2
(wjazd od ul. Źródlanej)
05-510 Konstancin-Jeziorna
22 484 28 88
+48 667 771 148
rezerwacje@evapark.pl