Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Pakiety
Czym jest rehabilitacja lecznicza
w ramach prewencji rentowej ZUS?

2000px ZUS logo.svg 200x110

Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej oparta jest na założeniach kompleksowego oddziaływania procedurami diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjnymi i psychologicznymi oraz na szeroko prowadzonej edukacji zdrowotnej. Jej celem jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.


Jak otrzymać skierowanie?

Podstawą skierowania jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS na wniosek lekarza prowadzącego leczenie. Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie. Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku pozytywnej decyzji o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS realizowana jest w schorzeniach NARZĄDU RUCHU.


Mam skierowanie!

Rehabilitacja lecznicza trwa 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu w przypadku: pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji, wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy lub zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację.

Wyjeżdżając na rehabilitację w ramach prewencji rentowej z ZUS należy pamiętać o zabraniu: skierowania na rehabilitację, wyników badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, dokumentu tożsamości, aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku ubiegania się o zwolnienie lekarskie – nr NIP zakładu pracy. Należy wziąć również stale przyjmowane leki na okres pobytu.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia i opłaty uzdrowiskowej oraz refunduje koszty przejazdu z/do miejsca zamieszkania do/z uzdrowiska.

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i późniejszego wyjazdu z obiektów sanatoryjnych (noclegi bezpośrednio przed- lub po turnusie) po uzgodnieniu i rezerwacji miejsca w Biurze Obsługi Klienta. W trakcie turnusu istnieje również możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów i usług rekreacyjnych oferowanych przez uzdrowisko. Na miejscu świadczymy również możliwość wypożyczenia sprzętu (telewizor, czajnik bezprzewodowy, leżak, rower, itp.).


Co ważne!

Uzdrowisko nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji pokoi. Są one przydzielane kuracjuszom po przyjeździe do wyznaczonego obiektu.


Wypożyczenie TV dla Gościa kontraktowego NFZ:

 • 60 zł od pokoju, za turnus (21-28 dni), w przypadku przedłużenia turnusu wielokrotność opłaty,
 • opłata za jedną dobę - 7 zł,
 • w przypadku przerw w nadawaniu programów z winy Uzdrowiska dłuższej niż 48 godzin istnieje możliwość zwrotu kosztów proporcjonalnie do zapłaconego abonamentu.

KONTAKT

Informacje ZUS i NFZ:
tel.: +48 22 484 28 63 lub 64
Nowy pilotażowy program rehabilitacji leczniczej
dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Od 1 lipca 2019 r., w Uzdrowisku Konstancin w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sue Ryder 1, będzie realizowany nowy pilotażowy program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Na ten profil rehabilitacji mogą być kierowane osoby, które w wyniku choroby lub urazu OUN są zagrożone utratą zdolności do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Z tej rehabilitacji mogą skorzystać osoby, które są zdolne do samoobsługi, oraz mają rozpoznaną jedną z chorób:

 • G35 – Stwardnienie rozsiane
 • G37 – Inne choroby demielinizacyjne OUN
 • G46 – Zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych
 • I60 – Krwotok podpajęczynówkowy
 • I61 – Krwotok środczaszkowy
 • I63 – Zawał mózgu
 • I69 – Następstwa chorób naczyniowych mózgu
 • T90 – Następstwa urazów głowy
 • G20 – Choroba Parkinsona
 • G22 – Parkinsonizm w przebiegu innych chorób
 • D32 – Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
 • D33 – Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części OUN
 • G92 – Encefalopatie toksyczne
 • G93 – Inne uszkodzenia mózgu


Aby skorzystać z tej formy rehabilitacji należy:

1. Poprosić swojego lekarza – neurologa, żeby wypisał wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej dla osób z uszkodzeniem OUN. Lekarz może sporządzić wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.
Lekarz może skorzystać z formularza PR-4 Można też wydrukować wniosek o rehabilitację PR-4 z naszej strony i przynieść go lekarzowi do wypełnienia.

Wniosek PR-4 może wypełnić każdy lekarz neurolog, bez względu na miejsce, w którym udziela świadczeń zdrowotnych, także w gabinecie prywatnym.

2. Wypełniony przez lekarza wniosek PR-4 trzeba złożyć w dowolnej placówce ZUS lub przesłać go do ZUS pocztą. Jeżeli lekarz wypełni wniosek elektronicznie, wówczas przesyła go do ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

3. Gdy wniosek wpłynie do ZUS, pacjent zostanie zaproszony na badanie lekarza orzecznika do ZUS. Na to badanie należy zabrać dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy i wyniki badań (np. RTG, USG, TK, MR).

4. Po badaniu lekarz orzecznik rozpatrzy wniosek. Jeśli wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, pacjent otrzyma skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego.

5. Decyzję o zakwalifikowaniu na rehabilitację leczniczą lub o odmowie kwalifikacji, pracownik ZUS wyśle do pacjenta pocztą.


Kiedy można skorzystać z takiej rehabilitacji?

Z rehabilitacji ZUS może skorzystać każda osoba, która jest ubezpieczona w ZUS, np. jako pracownik albo przedsiębiorca i jest zagrożona niezdolnością do pracy, oraz:

 • pobiera zasiłek chorobowy, lub świadczenie rehabilitacyjne lub rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, lub
 • nie pobiera żadnych świadczeń.


Kto płaci za rehabilitację?

Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej jest bezpłatna. ZUS pokrywa koszty rehabilitacji, zakwaterowania i żywienia.

ZUS zwraca koszty dojazdu do ośrodka i z powrotem, najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 560 16 00, adresem: cot@zus.pl/rehabilitacja