Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Pakiety
Nowy pilotażowy program rehabilitacji leczniczej
dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Od 1 lipca 2019 r., w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sue Ryder 1, jest realizowany nowy pilotażowy program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Na ten profil rehabilitacji mogą być kierowane osoby, które w wyniku choroby lub urazu OUN są zagrożone utratą zdolności do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Z tej rehabilitacji mogą skorzystać osoby, które są zdolne do samoobsługi, oraz mają rozpoznaną jedną z chorób:

 • G35 – Stwardnienie rozsiane
 • G37 – Inne choroby demielinizacyjne OUN
 • G46 – Zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych
 • I60 – Krwotok podpajęczynówkowy
 • I61 – Krwotok środczaszkowy
 • I63 – Zawał mózgu
 • I69 – Następstwa chorób naczyniowych mózgu
 • T90 – Następstwa urazów głowy
 • G20 – Choroba Parkinsona
 • G22 – Parkinsonizm w przebiegu innych chorób
 • D32 – Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
 • D33 – Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części OUN
 • G92 – Encefalopatie toksyczne
 • G93 – Inne uszkodzenia mózgu


Aby skorzystać z tej formy rehabilitacji należy:

1. Poprosić swojego lekarza – neurologa, żeby wypisał wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej dla osób z uszkodzeniem OUN. Lekarz może sporządzić wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.
Lekarz może skorzystać z formularza PR-4 Można też wydrukować wniosek o rehabilitację PR-4 z naszej strony i przynieść go lekarzowi do wypełnienia.

Wniosek PR-4 może wypełnić każdy lekarz neurolog, bez względu na miejsce, w którym udziela świadczeń zdrowotnych, także w gabinecie prywatnym.

2. Wypełniony przez lekarza wniosek PR-4 trzeba złożyć w dowolnej placówce ZUS lub przesłać go do ZUS pocztą. Jeżeli lekarz wypełni wniosek elektronicznie, wówczas przesyła go do ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

3. Gdy wniosek wpłynie do ZUS, pacjent zostanie zaproszony na badanie lekarza orzecznika do ZUS. Na to badanie należy zabrać dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy i wyniki badań (np. RTG, USG, TK, MR).

4. Po badaniu lekarz orzecznik rozpatrzy wniosek. Jeśli wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, pacjent otrzyma skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego.

5. Decyzję o zakwalifikowaniu na rehabilitację leczniczą lub o odmowie kwalifikacji, pracownik ZUS wyśle do pacjenta pocztą.


Kiedy można skorzystać z takiej rehabilitacji?

Z rehabilitacji ZUS może skorzystać każda osoba, która jest ubezpieczona w ZUS, np. jako pracownik albo przedsiębiorca i jest zagrożona niezdolnością do pracy, oraz:

 • pobiera zasiłek chorobowy, lub świadczenie rehabilitacyjne lub rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, lub
 • nie pobiera żadnych świadczeń.


Kto płaci za rehabilitację?

Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej jest bezpłatna. ZUS pokrywa koszty rehabilitacji, zakwaterowania i żywienia.

ZUS zwraca koszty dojazdu do ośrodka i z powrotem, najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 560 16 00, adresem: cot@zus.pl/rehabilitacja

KONTAKT

Informacje ZUS i NFZ:
tel.: +48 22 484 28 63 lub 64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------