Pakiety

Poradnik dla Pacjenta • doctor - Indywidualny program rehabilitacji neurologicznej po udarze mózgu
  Indywidualny program rehabilitacji neurologicznej po udarze mózgu
  Z dr. n. med. Mariuszem Grudniakiem, specjalistą neurologii i balneologii, ordynatorem Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala na Sue Ryder Uzdrowiska Konstancin Zdrój SA, rozmawiamy o rehabilitacji chorych po przebytym udarze mózgu...

  Czytaj więcej >>

 • grozna cukrzyca - Cukrzyca groźna dla serca i mózgu!
  Cukrzyca groźna dla serca i mózgu!
  Zawał serca i udar mózgu mogą być następstwem niewłaściwie kontrolowanej cukrzycy. Jednak świadomość tego zagrożenia jest ciągle niewielka. Wiedza na temat cukrzycy, jej profilaktyki, a także możliwych powikłań nadal nie jest duża. Jednak można jej zapobiegać – skuteczne są zdrowa dieta i zwiększenie aktywności fizycznej. Ważne jest także wykonywanie badań przesiewowych...

  Czytaj więcej >>

 • udar mlodzi 960x750 - Wzrasta liczba udarów u młodych ludzi!
  Wzrasta liczba udarów u młodych ludzi!
  Ryzyko udaru mózgu rośnie wraz z wiekiem. Cztery na pięć przypadków udaru dotyczy osób powyżej 60. roku życia. Jednak statystki pokazują, że udar może wystąpić także u młodych ludzi. Dla jednych komentatorów oznacza to „udarowe tsunami” i konieczność podjęcia natychmiastowych działań profilaktycznych i edukacyjnych. Dla innych specjalistów analizujących trendy zdrowotne takie dane są raczej sygnałem postępu w diagnostyce i metodach obrazowania mózgu oraz zmieniających się kryteriów klasyfikacji pacjentów z udarem niedokrwiennym...

  Czytaj więcej >>

 • tant simmar 1 960x750 - Trening fizyczny dobry dla serca
  Trening fizyczny dobry dla serca
  Taniec, jazda na rowerze czy marsz z kijami? Każdy wybór jest dobry, bo oznacza odpowiednią dla serca aktywność fizyczną. O kondycję warto dbać zawsze modyfikując trening fizyczny zgodnie z wydolnością organizmu, która zmienia się z upływem lat. Najprostszą formą dodatkowego ruchu jest marsz, a najlepszym sposobem stwierdzenia, czy był to wysiłek istotny dla kondycji naszego organizmu jest liczenie kroków...

  Czytaj więcej >>

 • konsultacja lekarska
  Dlaczego pacjenci po udarze nie słuchają lekarzy?
  Połowa pacjentów z chorobami przewlekłymi nie stosuje się do zaleceń lekarzy, co powoduje znaczące niepożądane efekty zdrowotne,w tym większą zachorowalność i śmiertelność. Poniżej optymalnego poziomu przebiega również postępowanie we wtórnej prewencji udaru mózgu...

  Czytaj więcej >>

 • Migotanie przedsionków
  Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko udaru mózgu!
  Arytmia serca występuje u 3 proc. osób po 20. roku życia. W 2010 roku 32 mln osób na całym świecie cierpiało z powodu tej choroby. Migotanie przedsionków nie tylko obniża jakość życia chorych, ale dwukrotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu. Powoduje bowiem zaleganie krwi w przedsionkach, mogą wtedy powstać skrzepliny. Jeśli przedostaną się one do krwiobiegu, z prądem krwi mogą dotrzeć do tętnic mózgowych, zatkać je i wywołać niedokrwienie mózgu...

  Czytaj więcej >>

 • Ryzyko udaru mózgu
  Palisz papierosy? Narażasz się na większe ryzyko udaru mózgu!
  31 maja, kiedy przypada Światowy Dzień Bez Papierosa, publikowane są alarmujące statystyki. Co roku ponad 7 mln ludzi umiera z powodu czynnego i biernego palenia tytoniu. Do tej grupy zalicza się także te osoby, które paliły papierosy i nie przeżyły udaru. Dlatego lekarze apelują: ogranicz czynniki ryzyka udaru poprzez zaprzestanie palenia tytoniu...

  Czytaj więcej >>

 • stwardnienie rozsiane rehabilitacja
  Rehabilitacja neurologiczna ważna dla chorych na stwardnienie rozsiane
  Stwardnienie rozsiane jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej, czego objawem są rzuty choroby i jej powolny postęp. Z biegiem czasu SM doprowadza do niepełnosprawności ruchowej Pacjenta. Równolegle z lekami stosuje się różne zabiegi fizjoterapeutyczne, kinezyterapię i psychoterapię...

  Czytaj więcej >>

 • Afazja po udarze mózgu
  Odzyskiwanie funkcji mowy po afazji
  Afazja jest nabytym zaburzeniem funkcji mowy, która wcześniej była prawidłowa. Może obejmować upośledzenie rozumienia mowy lub polegać na niemożności wyrażania słowami myśli i tworzenia słów. Często towarzyszą jej zaburzenia w czynnościach pisania i czytania....

  Czytaj więcej >>

 • udar mózgu rehabilitacja
  Jak uniknąć powtórnego udaru mózgu?
  Aby zapobiec powtórnemu udarowi mózgu, poza zaleconą przez lekarza farmakoterapią, konieczna jest modyfikacja stylu życia wiążąca się ze zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi...

  Czytaj więcej >>


Prawa PacjentaPrawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Art. 6. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. 3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie; 2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

4. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie, o którym mowa w ust. 3, jest bezzasadne.

5. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, oraz odmowę, o której mowa w ust. 4, odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się do pielęgniarki (położnej) w zakresie zasięgania opinii innej pielęgniarki (położnej).

Art. 7. 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

2. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.

Art. 8. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Prawo do informacji

Art. 9. 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w ust. 2 innym osobom. 4. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2. 5. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie. 6. W przypadku określonym w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95), pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2, w pełnym zakresie. 7. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w ust. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego. 8. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich. Art. 10. W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Art. 11. 1. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym. 2. Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się do wykonywanych wyłącznie w miejscu wezwania indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych. 3. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację, o której mowa w ust. 1, udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

Art. 12. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot. Przepisy art. 11 ust. 1 zdanie drugie i ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Art. 12a.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji

Art. 13.

Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

Art. 14. 1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy:

1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw; 2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; 3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; 4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

2a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się także do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

3. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Art. 15. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej.

Art. 16. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9.

Art. 17. 1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. 2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny. 3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. 4. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1-3, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.

Art. 18. 1. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, o której mowa w art. 17 ust. 1, wyraża się w formie pisemnej. Do wyrażania zgody oraz sprzeciwu stosuje się art. 17 ust. 2 i 3. 2. Przed wyrażeniem zgody w sposób określony w ust. 1 pacjent ma prawo do uzyskania informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2. 3. Przepisy art. 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 19. Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, o których mowa w art. 17 i 18, określają przepisy art. 33 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------